startpagina     sitemap     contactWIA verzekeringen werknemers

Per 2006 is de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WAI) van kracht. De wet legt de nadruk op het resterende arbeidsvermogen van arbeidsongeschikte werknemers. De WIA stimuleert het benutten van dit resterende arbeidsvermogen, enerzijds door werken te “belonen”, anderzijds door het niet of onvoldoende benutten van de resterende verdiencapaciteit te “bestraffen”.

Voor mensen die naar arbeidsvermogen werken of voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken, is de WIA een betere regeling dan de oude WAO. Weknemers die hun resterende verdiencapaciteit niet gebruiken, zijn met de WIA veel slechter af. Of dit het gavel is omdat de betreffende werknemer niet wil weken of omdat hij of zij eenvoudigweg geen baan kan vinden waarin de resterende verdiencapaciteit benut kan worden, is niet van belang. Ook is de WIA nadelig voor lagere inkomens (<€ 25.000). Zij komen niet snel in aanmerking voor de WIA, omdat ze bij de beoordeling veelal uitkomen op een loonverlies van minder dan 35%.

In de WIA is tevens bepaald dat de medische keuring op arbeidsongeschiktheid verscherpt wordt. Het zal strenger verlopen waardoor een werknemer minder snel gedeeltelijk dan wel volledig zal worden afgekeurd. Aanspraak op de WIA zal dus een stuk beperkter zijn dan de situatie van de oude WAO.

Wanneer een werknemer ziek wordt is de werkgever gedurende de eerste twee jaar verantwoordelijk voor reintegratie en loondoorbetaling. De werkgever betaalt 70% van het loon door. In het eerste jaar is dit soms zelfs tot 100% (afhankelijk van CAO-afspraken). In die eerste twee jaar wordt zowel van de werkgever als van de werknemer verwacht dat zij er alles aan doen om de werknemer weer terug aan het werk te krijgen.

Werkgevers hebben niet in alle gevallen twee jaar lang een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een tijdelijk arbeidscontract afloopt of wanneer een zieke werknemer wordt ontslagen binnen de proeftijd. De zieke werknemer kan dan een Ziektewet vangnetuitkering aanvragen. Deze bedraagt voor de werknemer 70% van het (gemaximeerd) dagloon.

Als het na twee jaar loondoorbetaling nog steeds niet gelukt om weer aan het werk te komen dan wordt de zieke werknemer door het UWV gekeurd. Hoe arbeidsongeschikt een werknemer is hangt af van het verschil tussen het oude loon en wat hij of zij (theoretisch) nog kan verdienen met de beperkingen als gevolg van de ziekte. Dit verschil wordt het loonverlies genoemd.

Wie minder dan 35% loonverlies lijdt wordt niet gezien als arbeidsongeschikt. De werknemer blijft in beginsel in dienst bij zijn werkgever. Samen moeten zij zoeken naar een oplossing, bij voorbeeld in de vorm van vervangend werk.

De WIA kent afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid twee regelingen: WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wie tenminste 35% maar niet meer dan 80% loonverlies lijdt valt onder de WGA en krijgt eerst een loongerelateerde uitkering. De hoogte van de uikering is afhankelijk van of de werknemer wel of niet (gedeeltelijk) aan het werk is. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. Daarna krijgt de werknemer een loonaanvulling als hij voldoende werkt, of een vervolguitkering als hij niet of onvoldoende werkt.

Ook degenen die tenminste 80% loonverlies lijden maar waarschijnlijk wel zullen herstellen vallen onder de WGA. Zij krijgen een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon tot maximaal het maximum dagloon.

Wie ten minste 80% loonverlies lijdt en geen voldoende herstelkans heeft, wordt gezien als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Deze werknemers ontvangen onder de IVA/regeling een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon tot maximaal het maximum dagloon.

Schematische weergave WIA

E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl