startpagina     sitemap     contactBedrijfschadeverzekering

De gevolgen van een calamiteit kunnen op veel manieren de continuiteit van uw bedrijf aantasten. Zo kan het zijn dat u uw bedrijfspand moet herbouwen, of dat er bij aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen sprake is van (lange) levertijden, waardoor bedrijfsinkomsten geheel of gedeeltelijk achterwege blijven. Om uw marktaandeel dan toch zoveel mogelijk te behouden is het noodzakelijk uw klanten in dat soort situaties te kunnen blijven bedienen. Dat vraagt om het creeren van tijdelijke oplossingen. En dat brengt weer extra kosten met zich mee die niet doorberekend kunnen worden. Om maar niet te spreken over de vaste kosten, zoals lonen en salarissen, die gewoon blijven doorlopen.

Maar ook als u in grote mate afhankelijk bent van bepaalde toeleveranciers of opdrachtgevers, kunt u aanzienlijke financiële schade leiden als zij door een calamiteit getroffen worden.

Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen bedrijfsschade die is ontstaan als gevolg van gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand. U krijgt dan een tijdelijke uitkering die u kunt gebruiken om de vaste lasten te betalen en uw nettowinst te handhaven. Uw bedrijfsvoering draait dus eigenlijk, ondanks de schade aan uw bedrijf, gewoon door.

In feite dekt de bedrijfsschadeverzekering twee elementen:
  • de doorlopende vaste kosten en de winst
  • de extra kosten die u moet maken om weer op de been te komen (zoals het huren van vervangende bedrijfsruimte)
Het verzekerde bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. Vaste kosten zijn onafhankelijk van de omzet, zoals verzekeringspremies, salarissen, afschrijvingen, huur en rentelasten. Variabele kosten zijn wel afhankelijk van de omzet, zoals verpakkingsmateriaal en energiekosten. Dat onderscheid is van belang, omdat een bedrijfsschadeverzekering natuurlijk geen kosten hoeft te dekken die u toch niet maakt als er omzet wegvalt.

De verzekering keert uit zolang het omzetverlies voortduurt. Er is echter geen ongelimiteerde uitkeringsduur. Van te voren wordt de maximale uitkeringsduur vastgesteld. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. De uitkeringstermijn is meestal een veelvoud van weken, bijvoorbeeld 13, 26, 39 of 52 weken. Hierbij moet rekening worden gehouden met zowel de termijn voor de bouwvergunning, het bouwen zelf, de levertijd van nieuwe machines en het terugwinnen van de klanten. De maximale uitkeringsduur kan varieren van zes maanden tot enkele jaren.

De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. Het is mogelijk een eigen risico op te nemen, uiteraard tegen een korting op de premie. Bij een eigen risico zal gedurende de eerste dagen geen uitkering volgen. Pas bij langdurige bedrijfsstilstand volgt een uitkering.

Om onder- en oververzekering te voorkomen wordt in de polis de overdekking en restitutieclausule opgenomen. Er geldt dan een overdekking van maximaal 30%. Deze clausule bepaalt dat er in het begin van het nieuwe jaar een opgave verstrekt dient te worden van het “werkelijk belang”, zijnde het juiste verzekerd bedrag, voor het voorbije jaar. Aan de hand van deze gegevens stelt de verzekeraar de juiste premie voor het voorbije jaar op, en wordt de teveel- of te weinig- betaalde premie verrekend. De clausule vangt schommelingen in het verzekerd bedrag op tot een bepaald percentage (meestal 30%). Dit betekent dat wanneer blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is, de verzekeraar maximaal 30% overdekking verleend.

De bedrijfsschadeverzekering biedt onder andere dekking voor schade door brand en ontploffing, blikseminslag, diefstal na braak, waterschade, sneeuw en smeltwater, storm en aanrijding. Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten.

Als de vestigingsplaats va het bedrijf op zich niet van belang is voor het maken van omzet en er zijn geen machines en/of grondstoffen nodig die een lange levertijd hebben, dan kan voor een reconstructieverzekering en/of een extrakostenverzekering worden gekozen, in plaats van een bedrijfsschadeverzekering.

De reconstructieverzekering dekt de kosten van reconstructie die verband houden met herstel van de administratieve bescheiden, archiefstukken, tekeningen e.d., die zijn beschadigd door een gedekte gebeurtenis.

Gedekt zijn onder meer:
  • Huur van tijdelijke kantoorruimte
  • Salarissen van tijdelijk personeel
  • Huur van computertijd indien noodzakelijk voor de reconstructie
  • Alle overige kosten die gemaakt moeten worden van het reconstrueren van de verloren gegane informatie
De extrakostenverzekering is vooral bedoeld voor ondernemers die bij schade aan hun bedrijfsruimte elders verder kunnen werken. De kosten die hiervoor moeten worden gemaakt worden door de extrakostenverzekering gedekt. Denk daarbij aan het huren van andere ruimte en apparatuur, transportkosten en de kosten om een andere werkruimte in te richten.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl