startpagina     sitemap     contact

Algemene voorwaarden Prior Financiële Diensten B.V.

Artikel 1 Definities

Afspraakbevestiging — Het door of vanwege Prior Financiële Diensten per e-mail of anderszins schriftelijk verzenden van een bevestiging van een bespreking over één of meerdere Financiële producten tussen Cliënt en een werknemer van Prior Financiële Diensten en/of een andere door of vanwege Prior Financiële Diensten ingeschakelde persoon.

Prior Financiële Diensten — Prior Financiële Diensten B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer: 3713.5881.

Bemiddelen — Alle werkzaamheden gericht op het door Prior Financiële Diensten als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake één of meerdere Financiële producten tussen een aanbieder van Financiële producten en de Cliënt of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

Cliënt — Degene aan wie Prior Financiële Diensten, Diensten verleent of aan wie Prior Financiële Diensten voornemens is Diensten te verlenen.

Diensten — (a) Bemiddelen; (b) het adviseren ten aanzien van een of meer Financiële producten. Prior Financiële Diensten verleent geen beleggingsdiensten en geeft aldus uitdrukkelijk geen advies over effecten en doet geen beleggingsaanbevelingen.

Financiële producten — (a) beleggingsrekeningen, betaalrekeningen en spaarrekeningen met inbegrip van de daaraan verbonden beleggings-, betaal en/of spaarfaciliteiten; (b) (hypothecair) krediet; (c) verzekeringen; (d) een combinatie van twee of meer onder (a) tot en met (c) in deze definitie genoemde producten.

Overeenkomst — De tussen Cliënt en Prior Financiële Diensten tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan Prior Financiële Diensten, Diensten levert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen, aanbiedingen (offertes) en alle Overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Prior Financiële Diensten zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Prior Financiële Diensten uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Prior Financiële Diensten de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten; informatie en verplichtingen Cliënt

3.1 Alle door Prior Financiële Diensten gedane offertes en bevestigingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door Prior Financiële Diensten te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Prior Financiële Diensten enige (schade)vergoeding aan Cliënt verschuldigd is.

3.2 Cliënt is verplicht om (a) alle door Prior Financiële Diensten gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan Prior Financiële Diensten te verschaffen.

3.3 Een Overeenkomst komt eerst tot stand (i) op het moment dat Prior Financiële Diensten een Afspraakbevestiging heeft verzonden naar de Cliënt, en (ii) in het geval er geen sprake is van een fysieke afspraak, op het moment dat Cliënt informatie als bedoeld in artikel 3.2 aan Prior Financiële Diensten ter beschikking stelt of (iii) Cliënt anderszins schriftelijk aan Prior Financiële Diensten te kennen heeft gegeven dat Cliënt het aanbod tot het verlenen van Diensten heeft aanvaard.

3.4 Cliënt is verplicht direct te controleren of de verwerking door Prior Financiële Diensten van de door Cliënt verstrekte gegevens juist en volledig is. Indien Cliënt constateert dat de verwerking door Prior Financiële Diensten niet juist of volledig is, dan dient Cliënt Prior Financiële Diensten daarvan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien Cliënt dit nalaat dan vervallen al zijn rechten op grond van of verbandhoudende met de Overeenkomst.

3.5 Cliënt zal Prior Financiële Diensten volledig in staat stellen om haar Diensten naar behoren te verrichten.

3.6 Indien de in artikel 3.2 en/of 3.4 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Cliënt blijken te zijn verschaft, zal Cliënt zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Prior Financiële Diensten gerechtigd zijn om - naar eigen keuze - de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de Diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 De totale aansprakelijkheid van Prior Financiële Diensten is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Prior Financiële Diensten wordt uitgekeerd, onverminderd het in dit artikel 4 bepaalde.

4.2 Onder “directe schade” als bedoeld in artikel 4.1 wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Prior Financiële Diensten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

4.3 Aansprakelijkheid van Prior Financiële Diensten voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4.4 De aansprakelijkheid van Prior Financiële Diensten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Prior Financiële Diensten onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en Prior Financiële Diensten ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat Prior Financiële Diensten in staat is adequaat te reageren.
4.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Prior Financiële Diensten meldt.

4.6 Indien Prior Financiële Diensten direct of indirect ondergeschikten van Prior Financiële Diensten, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Prior Financiële Diensten ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Prior Financiële Diensten.

4.7 Cliënt erkent en aanvaard dat de uitvoering van de Diensten vertraging kan oplopen, indien de door Cliënt verstrekte gegevens, inlichtingen en/of bescheiden onvolledig of niet juist zijn. Prior Financiële Diensten is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door vertraging tengevolge van onvolledige of niet juiste door Cliënt verstrekte gegevens, inlichtingen en/of informatie.

4.8 Prior Financiële Diensten is niet aansprakelijk voor enige schade indien Cliënt zijn verplichtingen op grond van artikel 3.2, 3.4, 3.5 en/of 3.6 niet nakomt of is nagekomen.

4.9 Prior Financiële Diensten is niet aansprakelijk voor (tussentijdse) wijzigingen in door derden gehanteerde rente- of andere tarieven.

Artikel 5 Uitbesteding en wijzigingen

5.1 Prior Financiële Diensten is gerechtigd om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden, mits Prior Financiële Diensten er voor zorg draagt dat deze derde bij de uitvoering van die werkzaamheden alle wettelijke vereisten ter zake van de Dienstverlening naleeft.

5.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de Diensten van Prior Financiële Diensten zulks naar het oordeel van Prior Financiële Diensten noodzakelijk maakt, zal Prior Financiële Diensten gerechtigd zijn om in overleg met Cliënt de overeengekomen Diensten te wijzigen c.q. aan te vullen.

5.3 Indien Cliënt, na totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Diensten, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan Prior Financiële Diensten kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door Prior Financiële Diensten zijn aanvaard.

Artikel 6 Termijnen en risico

6.1 De door Prior Financiële Diensten aan Cliënt medegedeelde termijnen ten aanzien van het leveren van de Diensten zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden Prior Financiële Diensten niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Verzending of bezorging van goederen en/of papieren bescheiden door of vanwege Prior Financiële Diensten aan wie en waar dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.

Artikel 7 Eigendom

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Cliënt gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Cliënt geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Prior Financiële Diensten of haar licentiegevers berusten. Cliënt is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prior Financiële Diensten, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door Prior Financiële Diensten wordt toegestaan in de Overeenkomst.

Artikel 8 Reclames

8.1 Cliënt is verplicht om Prior Financiële Diensten schriftelijk in kennis te stellen van iedere klacht omtrent de uitvoering door Prior Financiële Diensten van de Overeenkomst binnen bekwame tijd, nadat Cliënt de fout, het gebrek en/of tekortkoming waarop de klacht betrekking heeft ontdekt. Indien Cliënt daarmee in verzuim blijft, wordt Prior Financiële Diensten geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

8.2 Wederpartij kan geen beroep meer doen op een door hem ingediende klacht indien deze betrekking heeft op feiten of omstandigheden die hij kende of behoorde te kennen doch waarvan hij Prior Financiële Diensten niet binnen de in artikel 8.1 bepaalde termijn schriftelijk in kennis heeft gesteld.

8.3 Rechtsvorderingen en verweren gegrond op stellingen die de klacht als bedoeld in artikel 8.1 zouden rechtvaardigen verjaren door verloop van één jaar na de overeenkomstig in artikel 8.1 gedane schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht zal Prior Financiële Diensten zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Prior Financiële Diensten onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Prior Financiële Diensten jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Prior Financiële Diensten kan worden verlangd.

9.2 Onder overmacht in de zin van artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden wordt mede begrepen:
a. niet toerekenbare tekortkoming van Prior Financiële Diensten of van personen waarvan Prior Financiële Diensten bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Prior Financiële Diensten;
b. alsmede werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis;
c. niet-nakoming van de verplichtingen door financiële instellingen, financiële dienstverleners of leveranciers van Prior Financiële Diensten, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.

Artikel 10 Ontbinding en opschorting

Prior Financiële Diensten is gerechtigd om de Overeenkomst met Cliënt, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel - naar eigen keuze — de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien;
b. Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan;
c. Cliënt surseance van betaling aanvraagt;
d. Cliënt onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 11 Nietigheid e.d.

De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de algemene voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl